Skip to content Skip to footer

KENTSEL DÖNÜŞÜM

 

Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel dönüşüm, kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve zemin olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, güvenli hale getirme ve yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır.

Kentsel dönüşüm bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi anlamına geliyor. Gecekondu dönüşüm/kentsel yenileme projelerinde “Kent içinde kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş halka ve çevreye zarar verebilecek durumda bulunan yapıların gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara haiz bir şekilde yapılandırılması” amaçlanmaktadır.

Kentlerdeki çarpık yapılaşma ve yarattığı sorunların çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamak üzere kentsel dönüşüm projeleri gündeme gelmiştir. Bu hususta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5436 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanununda düzenlemeler yer almaktadır.

Kentsel Dönüşüm

En son olarak ise 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ile Türkiye’de kentsel dönüşüm hareketleri gündeme gelmektedir. 6306 Sayılı Kanun’un amacı; can ve mal kaybının meydana geldiği doğal afetler gerçekleşmeden önce gerekli tedbirlerin alınması, zararın oluşmadan engellenmesi ve vatandaşların sağlıklı ve güvenli bölgelerde ve binalarda yaşamasını sağlamaktır. Daha önce çıkan kanunlar afetlerden oluşan zararları gidermeye, yaraları sarmaya yönelikti. 6306 sayılı Kanun’da öncelikle vatandaşların can güvenliği hedeflenmiştir. Riskli yapısı yıkılmış olan hak sahiplerine kredi, konut ve işyeri tahsisi, konut sertifikası gibi desteklerin verilmesi mümkündür. Kentsel dönüşümün etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için de yerel yönetimler etkin bir biçimde yetkilendirilmişlerdir.

 

MK GROUP İNŞAAT

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun doğrultusunda gerçekleşen Kentsel Dönüşüm sürecinde aktif rol alan MK GROUP İNŞAAT  KENTSEL DÖNÜŞÜM BİRİM’İ, bünyesinde bulundurduğu teknik personel ve saha ekibi ile mevcut yapıların güncel deprem yönetmeliğine uygunluğunu araştırmaktadır. Söz konusu yapının dayanıklılığı ile ilgili nihai MEVCUT YAPI RİSK RAPORU hazırlamak da görev kapsamındadır. Bu amaçla zemin etüdü yapılması, taşıyıcı sistemin rölövesinin alınması, yapıdan bina bilgi katsayısına uygun sayıda karot alınması ve bazı tahribatsız veya yarı tahribatlı deneylerle  bilgilerin toplanması, bu bilgiler doğrultusunda statik sistemin çözülmesi ve performans analizi ile değerlendirilmesi TDY 2007 ve RBTE 2013‘e uygun olarak  gerçekleştirilmektedir

Bir Yapının Kentsel Dönüşüm Süreci Nasıldır?

Kendi evinizi, binanızı, sitenizi, yapı adanızı, mahallenizi; başka bölgeye kaydırılma korkusu yaşamadan kendi talebiniz, inisiyatifiniz ile kentsel dönüşüm kanunu kapsamında; yaşanabilir, depreme dayanıklı, sosyal donatıları, otoparkı, yeşil alanları olan kaliteli yaşam alanlarına dönüştürme sürecini sizlere 12 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ile basitçe özetledik. Bu süreçte  KENTSEL DÖNÜŞÜM BİRİMİ olarak sizlere doğru bilgi ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.

1- Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler (var ise) temin edilmeli veya proje olmadığına dair yazı alınmalıdır.

2- Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait (var ise) mevcut projeler, tapunuz (Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz ( İskanınız) yok ise Daireye ait Hisseli Arsa tapusu), Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tapu Müd.’den alınmış Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge ile tarafımıza başvuru yapılır.

3- Tarafımızdan  binanızda yapacağımız teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporu hazırlanır.

4- Hazırlanan Deprem Risk Raporu  tarafımızdan bağlı bulunduğumuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde bir üst yazı ile sunulur.

5- Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise Onaylar. Rapor sonucu Binanız Riskli ise Bakanlık Tapu Müdürlüğüne bir yazı ile bina tapu kütüğüne Riskli Yapı şerhini koyar. ( Alım Satım Yapılabilir – Bilgilendirme şerhidir)
6- İlgili Tapu Müd.’ den tüm kat maliklerine ve ilgili belediyesine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. (Resmi yazısının  size tebligatı ile 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne Rapor için itiraz hakkınız vardır.) Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız Riskli ise 60 gün ve ilave 30 gün içinde yıkmanız veya yıktırmanız gerekmektedir. Bu süre içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imza altına alınır. ( Binayı nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptıracağınız kararını alırsınız.)

7- Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel  Dönüşüm Müdürlüğü’ ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur. ( 2 ay+1 ay içinde 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alamazsanız binanız Bakanlıkça yıkılacaktır.)

8- Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için  Müteahhit Şirket bulunur. Tüm belediye projeleri hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır. Binanın güçlendirilmesi için 634 sayılı kanuna istinaden 4/5 çoğunluk veya mahkeme kararı gerekmektedir.

9- Binanızın yeniden inşaatı veya takviye – güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara  Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm kapsamında verilen Kira yada Yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı anda 2 kredi kullanılamaz)

10- Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvurulur

11- Binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için Kat maliklerinin ortak karar ile seçeceği Müteahhit – İnşaat Şirketi ile sözleşme yapılır ve Yeni Binanızın inşaatına başlanır. ( Yeni binanızın inşaatı yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullandı iseniz bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetlenir)

12- Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz Belediyeden (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz Bina anlamına gelen) İSKANLI TAPULARINIZ alınır.

Open chat
Bizi Arayın